صورت های مالی در بورس


به گزارش کدال نگر بورس 24،صورت‌های مالی سازمان بورس برای سال ۱۴۰۰ مهر تایید حسابرس مستقل را دریافت کرد.

نقش حسابرسی صورتهای مالی در بهبود رتبه تجاری در چارچوب نظریه قرارداد (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)

1 دانشجوی دکترای تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر به نقش حسابرسی صورتهای مالی در بهبود رتبه تجاری بنگاه اقتصادی در چارچوب نظریه قرارداد، با تاکید بر نقش تعدیل کننده سیاست پولی دولت پرداخته شده است. پرسش پژوهشی تحقیق حاضر این است که آبا حسابرسی صورتهای مالی (نوع حسابرس، کیفیت حسابرسی، اظهار نظر مقبول حسابرس)، بر رتبه تجاری بنگاه اقتصادی تاثیر دارد یا خیر. جامعه آماری در تحقیق حاضر شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 الی 1395 می باشد. که با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 172 شرکت بعنوان نمونه از این جامعه آماری انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چند گانه به شیوه حداقل مربعات تعمیم یافته و صورت های مالی در بورس الگوی پانل استفاده شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان میدهد که کیفیت حسابرس مستقل و کیفیت حسابرسی صورتهای مالی موجب ارتقای رتبه تجاری بنگاه اقتصادی می گردد اما اظهار نظر مقبول حسابرس تاثیری بر ارتباط میان کیفیت حسابرس و کیفیت حسابرسی با رتبه تجاری ندارد. یافته های بیشتر نشان می دهد که متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، نسبت بدهی، جریان نقد عملیاتی˛ نرخ بازده دارای بر رتبه تجاری بنگاه اقتصادی تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of the audit of financial statements in improving the business rank of enterprises in the framework of the theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Pourfakharan 1
  • Ghodratollah Taleb Nia 2
  • Hamid Reza Vakili Fard 3

2 Associate Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Science and Research صورت های مالی در بورس Branch (responsible author)

In the present study, the role of auditing financial statements in improving the company's business credit in the framework of contract theory has been discussed. The research question of the present research is that audit of financial statements (auditor's type ˛audit quality ˛ auditor's opinion) ˛ affects the firm's firm rank or not . The statistical population in this research is all companies accepted in Tehran Stock Exchange. According to صورت های مالی در بورس the criteria and systematic deletion, 172 companies have been selected as the sample in this research. In order to test the hypotheses of the research, multiple linear regression model based on generalized least squares and panel template has been used. The result of testing the research hypotheses shows that the quality of the independent auditor and the quality of the audit of the financial statements improve the company's Commercial Credit, Further findings indicate that the audited opinion is not affected by the company's corporate credibility. Further findings show that the controlling variables include the firm size ˛Leverage ˛ operating cash flow ˛ return on asset are effective on company's Commercial Credit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business Rank
  • Audit quality
  • Contract Theory

مراجع

* افلاطونی ˛ عباس (1392) ˛مبانی اقتصاد سنجی ˛ تهران: انتشارات ترمه .

* حساس یگانه ˛سید یحیی (1390) ˛فلسفه حسابرسی ˛ تهران : انتشارات علمی و فرهنگی .

* حساس یگانه، سیدیحیی و امیر مقصودی(1389)، تاثیر آیین رفتار حرفه‌ای و تجربه بر کیفیت قضاوت حسابرسی، مجله حسابدار رسمی ، شماره 2.

* حساس یگانه، یحیی و علوی طبری، حسین .(1382). رابطه بین منابع صرف شده بر روی حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل. فصلنامه مطالعات حسابداری. سال اول. شماره 4 . ص ص 72 تا 96.

* رهنمای رودپشتی ˛ فریدون (1392) ˛ مکاتب و تئوری های مالی و حسابداری ˛ تهران : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .

* رهنمای رودپشتی ˛ فریدون و اله کرم صالحی (1392) ˛ مکاتب و تئوریهای مالی و حسابداری ˛تهران : انتشارات صورت های مالی در بورس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات .

* سازمان حسابرسی. (1388). اصول حسابرسی، جلد اول. ترجمه ارباب سلیمانی و نفری. چاپ بیست و ششم.

* شباهنگ ،رضا (1387) ،تئوری حسابداری ،جلد دوم ،تهزان : انتشارات سازمان حسابرسی .

* شباهنگ ،رضا (1390) ،تئوری حسابداری ،جلد اول ،تهزان : انتشارات سازمان حسابرسی .

* طبیبی، سید جمال الدین(1392)، روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات فردوس.

* محمدرضایی˛ فخرالدین(1394)˛ کیفیت حسابرسی و رتبه بندی حسابرسان توسط بورس اوراق بهادار تهران˛ فصلنامه حسابداری مدیریت˛شماره 29.

* محمدرضایی،فخرالدین(1393)، بررسی رابطه میان رتبه بندی حسابرسان و کیفیت حسابرسی، مجله حسابداری و حسابرسی مدیریت،سال چهارم،شماره 14.

* مکارم،ناصر و امیر صفاریان(1390)، مروری جامع بر حسابرسی صورتهای مالی، تهران: مهربان نشر.

* نیکومرام، هاشم و بهمن بنی مهد (1392)، تئوری حسابداری، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

* همتی، حسن (1388)،حسابداری میانه ، جلد اول، تهران: انتشارات ترمه.

* Ahmed, A.S., Duellman, S., 2011. Evidence on the role of accounting conservatism in monitoring managers’ investment decisions. Acc. Finance 51, 609–633.

* Bai, C.E., Liu, Q., Lu, J., Song, M., Zhang, J.X., 2005. An empirical study on Chinese listed firms’ corporate governance. Econ. Res. J. 2, 81–91 (in Chinese).

* Baks, K., Kramer, C., 1999. Global liquidity and asset prices: measurement, implications, and spillovers. IMF Working Papers. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=880823.

* Ball, R., Shivakumar, L., 2005. Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness. J. Acc. Econ. 39, 83–128. Basu, S., 1997. The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. J. Acc. Econ. 24, 3–37.

* Beaudry, P., Caglayan, M., Schiantarelli, F., 2001. Monetary instability, the predictability of prices, and the allocation of investment: an empirical investigation using UK panel data. Am. Econ. Rev. 91, 648–662.

* Beaver, W.H., Ryan, S.G., 2000. Biases and lags in book value and their effects on the ability of the book-to-market ratio to predict bookreturn on equity. J Accounting Res 38 (1), 127–148.

* Biais, B., Gollier, C., 1997. Trade credit and credit rationing. Rev. Financial Stud. 10 (4), 903–937.

* Cheng, L.B., Liu, F., 2013. Bank supervision and discrimination: from the perspective of accounting conservatism. Acc. Res. 1, 28–34 (in Chinese).

* Cunat, V., 2007. Trade credit: suppliers and debt collectors as insurance providers. Rev. Financial Stud. 20, 491–527.

* Fisman, R., Raturi, M., 2004. Does competition encourage credit provision? Evidence from African trade credit relationships. Rev. Econ. Stat. 86, 345–352.

  • Garcia Lara, J.M., Garcia Osma, B., Penalva, F., 2011. Conditional conservatism and cost of capital. Rev. Acc. Stud. 16 (2), 247–271.

* Gertler, M., Gilchrist, S., 1994. Monetary policy, business cycles, and the behavior of small manufacturing firms. Quart. J. Econ. 109, 309–340.,

* Givoly, D., Hayn, C., 2000. The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial reporting become more conservative? J. Acc. Econ. 29 (3), 287–320.

* Guay, W.R., Verrecchia, R.E., 2007. Conservative disclosure. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=995562.

* Hong, J.Q., Fang, J.X., 2005. Related party sales and the informativeness of accounting earnings. China Acc. Rev. 1, 87–98 (in Chinese).

* Hui, K.W., Klasa, S., Yeung, P.E., 2012. Corporate suppliers and customers and accounting conservatism. J. Acc. Econ. 53, 115–135.

* Jiang, G.H., Zhang, R., 2007. Conservatism or fair value: an analysis based on stock price reactions. Acc. Res. 6, 20–25 (in Chinese).

* Jiang, W., Li, B., 2006. Institutional environment, state-owned property and bank-lending discrimination. J. Financial Res. 11, 116–126 (in Chinese).

* Kashyap, A.K., Stein, J.C., Wilcox, D.W., 1993. Monetary policy and credit conditions: evidence from the composition of external finance. Am. Econ. Rev. 86 (1), 310–314.

* Khan, M.,Watts, R., 2009. Estimation and empirical properties of a firm-year measure of accounting conservatism. J. Acc. Econ. 48, 132–150.

* Kohler, M., Britton, E., Yates, A., 2000. Trade credit and the monetary transmission mechanism. The Bank of England Working Paper No. 115. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=234693.

* Li, Z.J., Wang, S.P., 2011. Monetary policy, information disclosure quality and corporate debt financing. Acc. Res. 10, 56–62 (in Chinese).

* Liu, F.W., Li, L., Xue, Y.K., 2009. Trust, transaction cost and mode of trade credit. Econ. Res. J. 8, 130–133 (in Chinese).

* Lu, Z.F., Yang, D.M., 2011. Commercial credit: alternative financing or buyers’ markets? Manage. World 4, 6–14 (in Chinese).

* Lu, Z.F., Zhu, J.G., Fan, Z., 2009. Monetary contraction, bank discrimination and investor losses in the non-state listed companies. J. Financial Res. 8, 124–136 (in Chinese).

* Macro Group, CCER, PKU, 2008. The measurement of liquidity and the relationship between monetary liquidity and asset price. J. Financial Res. 9, 44–55 (in Chinese).

* Mojon, B., Smets, F., Vermeulen, P., 2002. Investment and monetary policy in the euro area. J. Bank. Finance 26 (11), 2111–2129.

* Petersen, M.A., Rajan, R.G., 1997. Trade credit: theory and evidence. Rev. Financial Stud. 10, 661–691.

* Rajan, R.G., Zingales, L., 1995. What do we know about capital structure? Some evidence from international data. J. Finance 50, 1421– 1460.

پایگاه داده و منابع علمی حسابداری

داده های صورتهای مالی شرکتهای بورس تهران: متغیر ویژگی های رفتاری مدیریت و پیش بینی سود

متغیرهای مربوط به ویژگی های رفتاری/ فردی مدیریت و پیش بینی سود مدیریت شامل محافظه کاری مدیریت، بیش اعتمادی، پیش بینی سود مدیریت، جنسیت مدیریت، توانایی مدیریت، کارایی مدیریت و .

داده های صورتهای مالی شرکتهای بورس تهران: داده های متغیر هزینه استهلاک

هزینه استهلاک، یکی از متغیرهای مورد نیاز برای محاسبه برخی از متغیرهای حسابداری از قبیل مدیریت سود تعهدی، مدل جونز تعدیل شده، کیفیت گزارشگری مالی و . می باشد.

داده های نسبت های مالی شرکتهای بورس تهران: داده های نسبت جاری، اهرمی، سودآوری و .

نسبت های مالی شامل نسبت های نقدینگی، نسبت های فعالیت، نسبت های اهرمی، نسبت های سودآوری می باشد. داده های مربوط به نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .

داده های مالی شرکت های بورسی: داده های ارزش بازار سهام

داده های مورد نیاز جهت محاسبه ارزش بازار سهام در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

داده های مالی شرکت های بورسی: داده های متغیر سود هر سهم (EPS)

داده های مورد نیاز جهت محاسبه سود هر سهم در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود می باشد. جدول زیر پیش بینی سود .

لیست شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران پس از غربالگری (حذف سیستماتیک)

فهرست شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از حذف سیستماتیک و اعمال محدودیت های زیر به شرح جدول می باشد.

داده های حسابرسی داخلی شرکت های بورسی: داده های کیفیت حسابرس داخلی

یکی از شاخص هایی که بر کیفیت حسابرسی داخلی شرکت ها تاثیرگذار است، مقطع و رشته تحصیلی مدیرحسابرس داخلی می باشد. آمار توصیفی مقاطع و رشته های تحصیلی مدیر حسابرسی داخلی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

داده های حسابرسی شرکت های بورسی: متغیر گزارش حسابرس

شاخص های مربوط به گزارش حسابرس شامل: نوع اظهارنظر حسابرس، بهبود گزارش حسابرس، تاخیر گزارش حسابرس، تعداد بندهای گزارش حسابرس و . می باشد. نمودار آمار توصیفی متغیر نسبت تعداد بندهای گزارش حسابرس صنایع مورد بررسی نشان می دهد که .

داده های حسابداری شرکت های بورسی: متغیر تامین مالی

داده های مورد نیاز جهت محاسبه تامین مالی در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس موجود می باشد. تحلیل آمار توصیفی متغیر تامین مالی نشان می دهد که میانگین .

داده های متغیرهای حسابرسی شرکت های بورسی: متغیر استقلال کمیته حسابرسی

آمار توصیفی نسبت اعضای مستقل کمیته حسابرسی شرکت های مورد بررسی پذیرفته صورت های مالی در بورس شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1395 نشان می دهد استقلال اعضای کمیته حسابرسی.

داده های حسابداری شرکت های بورسی: متغیر هزینه های سربار

داده های مربوط به اقلام هزینه های سربار در یادداشت های همراه صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، افشا شده .

داده های شرکت های بورس تهران: متغیر کمیته حسابرسی

تحلیل آمار توصیفی داده های شرکت های پذیرفته شده صورت های مالی در بورس در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1395 در خصوص تخصص و مقاطع تحصیلی اعضای کمیته حسابرسی شرکت ها نشان می دهد که.

داده های مورد نیاز جهت محاسبه محافظه کاری حسابداری شامل سودعملیاتی، هزینه استهلاک، جریان عملیاتی، ارزش بازار، ارزش دفتری می باشد که در صورت های مالی (ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجه نقد) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

داده های متغیرهای حسابداری شرکت های بورسی: متغیر گردش دارایی

داده های مربوط به گردش دارایی در صورت های مالی (ترازنامه و صورت سود وزیان) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود می باشد. تحلیل آمار توصیفی داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 92 الی 96 در خصوص متغیر گردش داراییها نشان می دهد میانگین داده ها.

صورت های مالی سازمان بورس و چند نکته.

به گزارش کدال نگر بورس 24،صورت‌های مالی سازمان بورس برای سال ۱۴۰۰ مهر تایید حسابرس مستقل را دریافت کرد.

صورت های مالی سازمان بورس و چند نکته.

به گزارش کدال نگر بورس24 ، سازمان بورس و اوراق بهادار صورت های مالی خود را منتشر کرد.

این نهاد نظارتی در خصوص صورت درآمد و هزینه بیان کرد درآمد های عملیاتی سال 1400حدود 1254 میلیارد تومان بوده در صورتی که در سال 1399 این رقم 2058 میلیارد تومان بود.

سازمان در خصوص صورت وضعیت مالی بیان کرد که جمع دارایی های آن در سال 1400به 4947 میلیارد تومان رسیده این درحالیست که در سال 1399 حدود 4188 میلیارد تومان بود.

همچنین منابع واریزشده سازمان به صندوق تثبیت به حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که درآمد به دست آمده از معاملات صندوق در سال ۹۹ که در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ شناسایی شده به ۴۰۶ میلیارد تومان رسیده است، با تقسیم این دو عدد به سود حدود ۱۸ درصدی در سال ۹۹ دست پیدا می‌کنیم. البته این سود طی سال‌های مختلف در داخل خود صندوق سرمایه‌گذاری مجدد شده و برداشتی از آن صورت نپذیرفته و پیش‌بینی می‌شود این عدد نیز با توجه به کاهش چشمگیر معاملات در سال ۱۴۰۰ کاهش زیادی داشته باشد.

صورت های مالی

انواع دارایی جاری و غیر جاری در ترازنامه مالی

انواع دارایی جاری و غیر جاری در ترازنامه مالی یک شرکت، یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای سنجش وضعیت مالی و سود یا زیان دهی یک بنگاه تجاری می‌باشد. ارزیابی صورت‌های مالی و ترازنامه مالی یک شرکت، به ما کمک می‌کند تا بتوانیم اطلاعات مالی و شرایط دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت ادامه »

حاشیه سود در بورس چه مفهومی دارد؟

حاشیه سود در بورس چه مفهومی دارد؟

امروزه تورم و گرانی باعث افزایش تمایل افراد به سایر راه‌های کسب درآمد و سودهای هنگفت از راه‌های گوناگون شده است. یکی از راه‌های امن و پرطرفدار کسب سود، بازارهای سرمایه به حساب می‌آید اما تنها افرادی در این بازار موفق می‌شوند که دانش و مهارت لازم برای انجام معاملات ادامه »

  • معامله گر حرفه ای

ارزش دفتری به چه معناست؟

ارزش دفتری به چه معناست؟

ارزش ذاتی و دفتری چه تفاوتی دارند؟ آگاهی از نحوه محاسبه ارزش دفتری چه تاثیری بر موفق آمیز بودن معاملات بورسی دارد؟ قبل از ورود به حوزه‌های مختلف کسب و کار باید با اصطلاحات و لغات پرکاربرد آن آشنا شوید که احتمال دارد در ابتدا آشنایی با این اصطلاحات برای ادامه »

صورت مالی سازمان بورس برای سال ۱۴۰۰ منتشر شد

سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت شفافیت هر چه بیشتر عملکرد نهاد ناظر بازار سرمایه، اقدام به انتشار صورت‌های مالی تلفیقی و تفکیکی شرکت‌های تابعه برای سال ۱۴۰۰ کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت شفافیت هر چه بیشتر عملکرد نهاد ناظر بازار سرمایه، اقدام به انتشار صورت‌های مالی تلفیقی و تفکیکی شرکتهای تابعه برای سال ۱۴۰۰ کرد.

به نقل از ایرنا، سازمان بورس و اوراق بهادار که از سال گذشته اقدام به انتشار صورت مالی سالانه کرده بود، در ادامه این تصمیم در جهت شفافیت هر چه بیشتر عملکرد نهاد ناظر بازار سرمایه، اقدام به انتشار صورت‌های مالی تلفیقی و تفکیکی شرکت‌های تابعه برای سال ۱۴۰۰ کرد.

بر اساس صورت مالی منتشر شده سازمان بورس در سامانه کدال، درآمد این سازمان با کاهش ۵۲ درصدی مواجه شده است.

علت این کاهش، غالبا به دلیل کاهش کارمزد نظارتی بر معاملات بورس و فرابورس بوده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.