تاثیر در ثبات فکری معامله


آزمون اثرات تورش های رفتاری سرمایه گذاران بر کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روند و ثبات در عملکرد مالی شرکت ها 1376-1385

مطالعات انجام شده در سال های اخیر بر روی رفتارهای انسانی و عوامل موثر بر آن به خصوص در بازارهای مالی و سرمایه ، بسیاری از فرضیات و تئوری هایی را که اندیشمندان مالی سال ها بر اساس آنها به مطالعه و تحقیق پرداخته اند را به چالش کشیده است . یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازارهای کارا، بازده سهم عادی در بازه های زمانی مختلف قابل پیش بینی است. یکی از مهمترین تئوری ها و نظریه هایی که این موضوع را توضیح می دهند ، تئوری های مالی رفتاری هستند. مالیه رفتاری این پتانسیل را دارد که برای تئوری های نئوکلاسیک که امروزه بر مباحث مالی حاکم هستند، مکمل با ارزشی باشد. نظر به اینکه این تئوری های نوین عوامل روانشناختی را به عنوان دورن دادهای مهم برای تحلیل های مالی در نظر می گیرند از اینرو بسیاری از واکنش ها در بازارهای تاثیر در ثبات فکری معامله مالی را که به نظر در تضاد با تئوری های سنتی می آیند، توضیح می دهند؛ و به این ترتیب مشارکت سازنده ای در اجتناب از اشتباهات تصمیم گیری و دستیابی به استراتژی های سرمایه گذاری دارند امروزه ارزیابی و بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تئوری های مالی رفتاری به امری ضرورتی و حیاتی تبدیل شده است . از سوی دیگر اریب ها و سو گیری های رفتاری گسترده ای که در رفتار سرمایه گذاران شکل می گیرد نیز به توضیح رفتار قیمت سهام در بازار کمک فراوانی می کند . تحقیق حاضر به بررسی اثر تورش های رفتاری برکارایی بورس اوراق بهادار تهران می پردازد، این تورش ها در واقع اشتباهاتی هستندکه افراد در حین اتخاذ تصمیمات مالی دچار آنها می شوند. روش کار در این تحقیق به این گونه است که شرکت هایی را که طی سال هایس 1376 تا 1385 دارای اطلاعات مالی بوده و همچنین در بورس اوراق بهادار فعال بوده اند را بر اساس دو معیار سود عملیاتی هر سهم و درآمد هر سهم طبقه بندی می کنیم سپس بازده این شرکت ها در دوره اول محاسبه نموده و با بازده آنها در دوره دوم مقایسه می کنیم. در پایان ملاحظه خواهد شد که روند عملکرد مالی شرکتها بر شکل گیری تورش های رفتاری در سرمایه گذاران و در نتیجه واکنش های افراطی و تفریطی آنان نسبت به اطلاعات منتشره موثر بوده و لذا از این طریق می توان روند تغییرات بازده سهام را در دوره های آینده پیش بینی کرد . در نتیجه این فرضیه شاهدی بر ناکارایی بازار و قابلیت پیش بینی کنندگی تئوری های مالی رفتاری می باشد . از سوی دیگر تحقیق حاضر شواهد کافی و محکمی را در مورد تاثیر ثبات در روند عملکرد مالی و همچنین وجود علائم سازگار و ناسازگار در عملکرد مالی شرکت ها، بر قابلیت پیش بینی کنندگی بازار ارائه نمی کند.لذا در این مورد نمی توان بر تاثیر تورش- های رفتاری بر پیش بینی کنندگی و در نتیجه کارایی بازار اذعان کرد .

منابع مشابه

رابطۀ هوش معنوی با تورش های رفتاری در سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثیر هوش معنوی که یکی از چهار هوش مطرح آدمی است، بر روی تورش‌های رفتاری از نوع احساسی سرمایه‌گذاران در بورس تهران مورد توجه قرارگرفته است. روش پژوهش پیش رو از نوع توصیفی، همبستگی و پیمایشی انتخاب شده است و جامعۀ آماری تحقیق، سرمایه‌گذاران بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که با شیوۀ غیر‌تصادفی(دردسترس)، تعداد 384 نفر به عنوان جامعۀ مورد هدف انتخاب شده‌اند .

بررسی تورش های رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل معادلات ساختاری

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ تورش های رفتاری کوتاه نگری، بهینه بینی، خوداسنادی، توان پنداری، دیرپذیری، ابهام گریزی با تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. تا در صورت مواجه شدن سرمایه گذاران با این نوع تورش­ها از انحراف در تصمیم گیری آنها جلوگیری کند. جامعۀ آماری، کلیۀ سرمایه گذاران (سهامداران) حقیقی بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1389 تا سال 1391 بررسی شده.

سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار داده است و با توجه به اینکه شرایط مالی ممکن است نقش مهمی در این رابطه داشته باشد چگونگی ارتباط بین سطح بهینه سرمایه در گردش با محدودیت‌های مالی آزمون شد. نمونه مورد نظر شامل 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388 تا 1392 است. کیوتوبین به عنوان مولفه عملکرد شرکت و از چرخه تجاری خالص به عنوان معیار سرم.

سرمایه فکری، ثروت سهامداران و عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

هدف اکثر شرکت‌ها ایجاد ارزش برای سهامداران است و این مورد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در قالب عملکرد مالی آنها متبلور می‌شود. یکی از مؤلفه‌های مؤثر بر ارزش شرکت، سرمایه فکری آن می‌باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن(سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری) بر عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران(ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سها.

نقدشوندگی سهام، کارایی سرمایه گذاری و عملکرد شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام، کارایی سرمایه گذاری و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در این پژوهش، برای کمی سازی نقدشوندگی سهام از سه معیار نسبت حجم معاملات سهام، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نسبت نقدشوندگی آمیهود، برای کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران و برای عملکرد شرکت از مدل کیوتوبین استفاده شده است. در این راستا، نمونه‏ای متشکل از 115 شرک.

آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکت های درمانده مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

قیمت گذاری ریسک درماندگی مالی، مطالعات بسیاری را از زمان مطرح شدن فرضیه عامل درماندگی مالیچان و چن ) 1991 ( و فاما و فرنچ ) 1991 ( در پی داشته است. درصورتی که ریسک درماندگی مالی بالا باشد و درمدل قیمت گذاری دارائی ها نادیده گرفته شود، شاهد اعمال صرف ریسک مثبت یا منفی در سهام های درماندهخواهیم بود. صرف ریسک مثبت زمانی اتفاق می افتد که پدیده فراواکنشی نسبت به ریسک ورشکستگی را شاهدباشیم و صرف ریسک.

بی ثباتی عاطفی یا ناخویشتن‌داری عاطفی چیست؟ دلایل و راه‌های درمان آن

خنده و گریه بیجا در بی ثباتی عاطفی

بی ثباتی عاطفی (به انگلیسی Pseudobulbar affect) اختلالی است که ویژگی آن خنده یا گریهٔ ناگهانی، کنترل‌نشدنی و بی‌جا است. این اختلال معمولا در افرادی رخ می‌دهد که به اختلال اعصاب یا جراحات خاصی دچارند. این مشکلات ممکن است کنترل احساسات را در مغز مختل کنند. در این اختلال احساسات به‌شکل طبیعی در فرد ایجاد می‌شود؛ اما گاهی هنگام ابراز آن احساسات اغراق می‌کند یا آنها را به ‌گونه‌ای نامتناسب بروز می‌دهد. بی ثباتی عاطفی زندگی مبتلایان را مختل می‌کند و آنها را در معرض شرمندگی قرار می‌دهد. این اختلال اغلب تشخیص داده نمی‌شود یا با اختلالات خلقی (افسردگی، اختلال دوقطبی و…) اشتباه گرفته می‌شود. باوجوداین، بی ثباتی عاطفی اگر به‌درستی تشخیص داده شود، با دارو کنترل‌شدنی است.

نشانه‌های بی ثباتی عاطفی چیست؟

بی ثباتی عاطفی جوکر

نشانه اساسی این اختلال فوران احساسات با گریه یا خندهٔ اغراق‌شده یا نامتناسب با خلق فرد است: خنده یا گریه‌ای که بی‌اختیار و کنترل‌نشدنی است. خنده نیز اغلب تبدیل به گریه می‌شود. عود این بیماری در هر زمان ممکن است و خلق فرد تا بروز مجدد حملات خنده یا گریه، طبیعی به نظر می‌رسد. در بیماری بی ثباتی عاطفی گریه نشانهٔ شایع‌تری است تا خنده.

واکنش احساسی‌ای که در بیماران مبتلا به این اختلال دیده می‌شود اغلب مشهود است. گریه یا خنده فرد مبتلا می‌تواند چندین دقیقه ادامه پیدا کند. مثلا فرد ممکن است به جوکی بی‌مزه بی‌اختیار بخندد؛ یا در موقعیت‌هایی که برای دیگران آن‌‌چنان خنده‌دار یا غمناک نیست، بخندد یا گریه کند. معمولا واکنش مشاهده‌شده با واکنش‌های احساسی سابق فرد متفاوت است.

چون این اختلال اغلب با گریه همراه است، معمولا با افسردگی اشتباه گرفته شود؛ البته، علائم بی ثباتی عاطفی گذرا هستند و این با افسردگی (که احساس غمی ماندگار است) تفاوت دارد. علاوه‌براین، افراد مبتلا به بی ثباتی عاطفی اغلب فاقد ویژگی های افسردگی مثل مشکلات خواب یا کاهش اشتها هستند. با این حال باید توجه داشت که افسردگی در مبتلایان به بی ثباتی عاطفی معمول است.

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنیم؟

اگر گمان می‌کنید به بی ثباتی عاطفی مبتلا هستید، با پزشک خود مشورت کنید. اگر به بیماری‌های عصب‌شناختی دچارید، احتمالا تحت‌نظر پزشک متخصصی هستید که می‌تواند این اختلال را نیز تشخیص بدهد. متخصصانی که می‌توانند درمورد این مشکل به شما یاری بدهند عبارت‌اند از: عصب‌روان‌شناس (نوروسایکولوژیست)، متخصص اعصاب و روان‌پزشک.

احتمالا به‌دلیل کمبود آگاهی درباره این اختلال، بسیاری از موارد آن گزارش داده نمی‌شوند و بدون تشخیص می‌مانند.

دلایل بی ثباتی عاطفی

این اختلال معمولا در کسانی بروز می‌کند که به مشکلات عصب‌شناختی یا جراحات خاصی مانند موارد زیر دچارند:

اثر پارکینسون بر ابتلا به بی ثباتی عاطفی

  ؛ (Amyotrophic lateral sclerosis – ALS)؛ ؛
 • جراحات وارد‌شده به سر؛ ؛ .

با وجود کامل‌نبودن پژوهش‌ها درباره بی ثباتی عاطفی علت این بیماری به آسیب‌هایی‌ ربط داده می‌شود که در مسیرهای عصبی رخ داده است: مسیرهایی که در تنظیم بروز عواطف و احساسات نقش دارند.

مشکلات مبتلایان به بی ثباتی عاطفی

علائم شدید بی ثباتی عاطفی می‌تواند باعث شرم‌زدگی، انزوای اجتماعی، اضطراب و افسردگی در مبتلایان شود. به‌ویژه اگر فرد پیش‌از‌این مبتلا به بیماری‌های عصب‌شناختی بوده باشد، این اختلال ممکن است در انجام کار و وظایف روزانه مشکل ایجاد کند.

تشخیص بی ثباتی عاطفی

این اختلال را معمولا متخصصان اعصاب یا روان‌پزشک‌ها با ارزیابی عصب‌شناختی تشخیص می‌دهند.

این اختلال معمولا با افسردگی، اختلال دو‌قطبی، اضصراب فراگیر، اسکیزوفرنی، اختلال شخصیت و صرع اشتباه گرفته می‌شود. برای تشخیص صحیح، لازم است جزئیات خاصی از فوران احساسات خود را با پزشک در میان بگذارید.

درمان بی ثباتی عاطفی

هدف درمان در این اختلال کاهش شدت علائم و دفعات بروز است. درمان‌های دارویی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

ضدافسردگی‌ها

داروهایی مانند ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای (TCAs) و داروهای بازدارندهٔ بازجذب سروتونین (SSRIs) می‌توانند عود این بیماری را کاهش دهند و از شدت علائم بکاهند. برای درمان بی ثباتی عاطفی داروهای ضدافسردگی معمولا در دُز کمتری نسبت به دُز این داروها در درمان افسردگی تجویز می‌شوند.

دکسترومتورفان هیدروبرماید در ترکیب با کینیدین سولفات

این ترکیب با نام تجاری نودکستا (Nuedexta) شناخته می‌شود و مشخصا برای درمان بی ثباتی عاطفی ساخته شده است. این دارو تنها داروی تأییدشده سازمان غذا و داروی آمریکا برای درمان این بیماری است. در پژوهشی، این دارو به مبتلایان به ام‌اس و اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) داده شد. در نتیجه، مشاهده شد حملات خنده و گریه در گروهی که دارو مصرف کرده بودند نصف گروه کنترل بود که به آنها دارونما داده شده بود.

پزشک شما می‌تواند بهترین درمان را برایتان تعیین کند؛ زیرا به اثرات جانبی داروها و شرایط دیگر شما و داروهای مصرفی‌تان واقف است. همچنین کاردرمانگران می‌توانند به شما کمک کنند راه‌هایی برای انجام وظایف روزمره‌تان به‌رغم ابتلا به این اختلال پیدا کنید.

کنار آمدن با این اختلال

بی ثباتی عاطفی می‌تواند باعث شرمندگی و استرس شود. می‌توانید شرایط این بیماری را به خانواده، دوستان و همکارانتان توضیح دهید تا هنگام مواجهه با علائم رفتاری این بیماری در شما، تعجب نکنند و سردرگم نشوند.

صحبت با دیگر مبتلایان می‌تواند به شما احساس درک‌شدن بدهد؛ همچنین فرصتی فراهم می‌کند که نکات کنار آمدن با این بیماری را با یکدیگر به اشتراک بگذارید.

برای کنار آمدن با بروز این بیماری:

برای مقابله با بی ثباتی عاطفی حواس خود را پرت کنید

 • حواس خودتان را پرت کنید؛ و آرام بکشید؛
 • بدنتان را آرام کنید؛
 • موقعیت خود را تغییر دهید.

برای ملاقات با دکتر آماده شوید

دفترچه‌ای داشته باشید که در آن علائم خود را یادداشت کنید. فوران احساسات خود را با جزئیات یادداشت کنید. آیا این فوران خودخواسته بوده است؟ چه مدت طول کشیده است؟ آیا این فوران احساسی بی‌جا بوده است؟ چه‌چیز جرقه‌ٔ این فوران عاطفی را زد؟ آیا فوران احساسی شما بازتابی از احساسات همان زمان بود؟ آیا فوران احساسی در روابط اجتماعی شما اختلال ایحاد کرده است؟

نکات اساسی را آماده کنید. آماده باشید که استرس‌های بزرگ این روزهایتان یا تغییرات بزرگ زندگی خود را با پزشک در میان بگذارید. همچنین فهرستی از داروها، ویتامین ها، داروهای گیاهی و مکمل‌های مصرفی‌تان تهیه کنید. اگر نتایج ارزیابی‌ها و آزمایش‌های پیشین را دارید، آنها را به‌همراه داشته باشید.

در مطب پزشک چه در انتظار شماست؟

برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌های احتمالی پزشک آماده باشید:

 • آیا به‌راحتی گریه می‌کنید؟
 • آیا به‌سادگی خنده‌تان می‌گیرد یا به چیزهایی می‌خندید که واقعا سرگرم‌کننده نیستند؟
 • آیا خنده شما اغلب تبدیل به گریه می‌شود؟
 • آیا می‌توانید خنده یا گریه‌تان را کنترل کنید؟ آیا به‌سختی می‌توانید جلوی واکنش‌های احساسی خود را بگیرید؟
 • آیا واکنش‌های احساسی‌ای دارید که گاهی اغراق‌شده یا بی‌جا باشند؟
 • آیا فوران احساسی شما مرتبط با احساسی است که در آن زمان داشته‌اید؟
 • آیا از گذراندن زمان با دیگران طفره می‌روید، چون می‌ترسید دچار فوران احساسی شوید؟
 • آیا علائم یا نشانه‌هایی از افسردگی یا دیگر اختلالات خلقی دارید؟

هشدار! این مطلب صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است با پزشک یا متخصص مربوطه مشورت کنید. اطلاعات بیشتر

اجتناب از افراط فکری در معاملات

در زمان انجام معامله در بازار فارکس ، با استفاده از راه‌های مطمئن و قابل اعتماد از تفکر بیش از اندازه یا افراط فکری دوری کنید.
برای پیشروی در بازار معاملات به صورت موثر باید قدرت ذهنی بالایی داشته باشید.
برای غلبه بر شرایط دشوار باید تیزبین باشید و با نگرش مناسبی در بازار معاملات پیش بروید.
شما می‌‌توانید با کنترل بر افکار خود با چالش‌‌ها مقابله و مانع از فکر کردن بیش از اندازه خود شوید.

افراط در فکر کردن به چه معناست؟

افراط در فکر کردن عبارت‌ است از:
صرف زمان زیاد برای آنالیز و اقدام نکردن در بازار.
این نحوه عملکرد براساس افکار افراطی شکل می‌گیرد که تنها باعث نگرانی و دلواپسی شما خواهد شد.
تفکر بیش از اندازه و انجام آنالیزهای تکنیکال زیاد می‌‌تواند شما را در انجام معاملات فارکس فلج کند.

نشانه‌های معمول تفکر افراطی

تفکر افراطی در نهایت تاثیر مخربی بر سلامت روان شما خواهد گذاشت.
در این فرایند علاوه بر کاهش بهره‌وری، معامله‌گرانی که بیش از حد آنالیز می‌کنند در نهایت از قدرت شناختی خود به خوبی استفاده نخواهند کرد.

به یاد داشته باشید که ترس و نگرانی در معاملات امری طبیعی است.
با توجه به ریسک های معاملاتی موجود، تجربه اضطراب امری طبیعی است و به معنای عملکرد هدفمند شما است.

عادت داشتن به تفکر زیاد روی بسیاری از عملکردهای شما تاثیر منفی خواهد گذاشت:

 • نداشتن خواب کافی ناشی از افکار غیرقابل کنترل
 • ناتوانی در رسیدن به اوج عملکرد ناشی از اضطراب
 • مشکل در دستیابی به حالت ذهنی ثابت یا تمرکز کامل
 • موانع ذهنی مداوم که بر تفکر تحلیلی تأثیر می‌گذارد
 • داشتن مشکل در تصمیم گیری روزانه
 • برنامه‌ریزی ناکارآمد در زمینه عملکرد با کیفیت کمتر

انواع متداول افراط اندیشی و نحوه مدیریت آنها

سعی کنید با ایجاد نظم و انضباط و قوی کردن روحیه خود از افکار افراطی فاصله بگیرید.
اغلب اوقات، تفکر افراطی، چالشی است که کمتر به آن پرداخته می‌شود.
اگر نتوانید کنترلی بر اوضاع داشته باشید، آنالیز بیش از اندازه می‌تواند منجر به کاهش سطح بهره وری، مدیریت ضعیف عاطفی و تأثیر منفی بر سلامت روان شود.

راه‌های زیادی وجود دارد که بتوانید بر عادت‌های ایجاد کننده تفکر بیش از حد غلبه کنید.
به دست آوردن کنترل بر افکار غیر قابل مدیریت و بررسی آنها در چارچوب‌های مناسب به نیروی خودکنترلی بالایی نیاز دارد.
برای داشتن معاملات فارکس موفق و متمرکز، بهتر است راه‌های کنترل احساسات و افکار را یاد بگیرید:

افکار منفی

در اغلب سناریوها معامله‌گران به نقاط ضعف و نداشتن اعتماد به نفس خود فکر می‌کنند.
این نوع ترس و نگرانی می‌تواند باعث شود معامله‌گران به احساسات و توانایی‌های شخصی خود به ویژه قبل از عملکردی مناسب، بیش از اندازه فکر کنند.

به دلیل افکار منفی مداوم، معامله‌گران ممکن است تمرکز و حضور ذهن خود را از دست بدهند.
این موضوع در دراز مدت می تواند تاثیر منفی بر تصمیم گیری روزانه آنها داشته باشد.

نحوه مدیریت

تسلط بر افکار منفی قدمی مثبت در زمینه کنترل افکار است.
با استفاده از روش‌های آسان می‌توانید از تفکر منفی جلوگیری کرده و مثبت اندیشی را در ذهن خود تقویت کنید.
با تجهیز خود به یک استراتژی معاملاتی قدرتمند ، دانش مناسب و مهارت‌های معاملاتی بهینه، خودباوری را در خود تقویت کنید.

می‌توانید با اعتماد به علم و آگاهی خود نیز، کم کم اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.
همچنین می‌توانید با انجام دادن فعالیت‌های مختلف بدنی در ایجاد اعتماد به نفس به خود کمک کنید.

اجتناب از افراط فکری

افراط در برنامه‌ریزی

یک عادت ذهنی پیشگیرانه برای فکر کردن و تکیه بر برنامه‌ریزی خود ایجاد کنید.
هنگام ایجاد یک سیستم معاملاتی، مهم است که خود را از افکار فلج کننده رها کنید و نسبت به قابل اعتماد بودن سیستم خود اطمینان حاصل کنید.

غلبه بر افکار نگران کننده از بهترین راه‌هایی است که می‌‌توانید با برنامه‌ریزی مناسب در آن پیشرفت کنید.
فکر کردن بیش از حد در این مرحله معمولاً با نگرانی در مورد آینده مرتبط است.
نگرانی نوعی واکنش طبیعی معامله‌گران فارکس به شرایط مبهم موجود است.
اما زمانی که مانع از عملکرد مناسب شما در معاملات شود باید به تاثیر در ثبات فکری معامله آن اهمیت بدهید.

نحوه مدیریت

قبل از ایجاد استراتژی خود سعی کنید دانشی بهینه و قابل درک از شرایط معاملاتی تان بدست آورید.
اگر درباره موضوعی از استراتژی خود مطمئن نیستید بهتر است آن را در یک حساب دمو آزمایش کنید.
این کار به شما کمک می‌کند تا مسائل را حل کنید، استراتژی خود را تنظیم کنید و جزئیات کوچکی را که نگران آن هستید، مرور کنید.

در طول برنامه ریزی برای عملکرد خود، احتمالات و سناریوهای محتمل را نیز در نظر بگیرید.
این تمرین به شما کمک می‌کند تا همه زمینه‌ها را پوشش دهید و نگرانی خود را به حداقل برسانید.

تفکر افراطی بعد از تجربه شکست

یکی از شایع‌ترین علل تفکر بیش از حد، اضطراب ناشی از تجربیات بد گذشته است.
بیشتر اوقات، زیان‌های آسیب‌زا می‌تواند منجر به ترس از حرکات نامشخص بازار یا شکست‌های غیرمنتظره شود.
به همین دلیل می‌توان گفت که انعطاف‌پذیزی و به دست آوردن کنترل بر افکارتان امری کلیدی است.

برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، باید از نگرانی در مورد گذشته اجتناب کنید و بر خوشبینی تمرکز کنید.
به عنوان بخشی از سفر معاملاتی خود باید بپذیرید که احساس اضطراب پس از ضرر در معامله اجتناب ناپذیر است.

به جای اینکه روی ضررها تمرکز کنید، به فرصت‌های معاملاتی موجود جهت بهبودی شرایط نگاه کنید.
اجازه ندهید افکارتان بر عملکرد شما غلبه کند.
اگرچه این امر ممکن است ساده به نظر برسد اما برای شکل‌گیری این عادت ذهنی به تمرین زیادی نیاز است.

نحوه مدیریت

خود را به ایجاد ذهنیتی مثبت و نگاه‌ کردن به جنبه‌های مناسب معاملات عادت دهید.
می‌‌توانید در صورت استفاده از هوش هیجانی با افراط اندیشی پس از یک تجربه آسیب زا مبارزه کنید.
این کار نقش مهمی در غلبه بر چالش‌های زندگی شخصی یا شغلی شما دارد.
پس از تجربه شکست، یک فرآیند اصلاحی ساختاریافته یا سیستماتیک را راه اندازی کنید.

یکی از ابزارهایی که می‌توانید در این مسیر از آن استفاده کنید، ژورنال معاملاتی است.
مهم است که به خود یادآوری کنید که هدف معاملاتی شما در طول هر نوع آنالیز، به دست آوردن بینشی است که در حرکت به سمت جلو کمکتان می‌کند.

فکر کردن افراطی به مسائل غیرقابل کنترل

عدم اطمینان یکی دیگر از دلایل رایج در تفکر افراطی است.
مبهم بودن انتظارات شما و نداشتن کنترل بر بازار بر نحوه درک شما از سختی‌ها تاثیرگذار است.
واقعیت این است که دنیای معاملات فارکس با ریسک‌هایی همراه است که تحت تاثیر فرایندهای غیرقابل کنترل قرار می‌گیرد.

درک این موضوع قبل از انجام معاملات لایو بسیار مهم است.
آنالیز بیش از حد مسائل خارج تاثیر در ثبات فکری معامله از کنترل در کارایی کلی معاملات شما تاثیر منفی می‌گذارد.
زمانی که به آنالیزهای افراطی اختصاص می‌دهید می‌‌تواند صرف امور مهم‌تری در معاملات شود.
در یک محیط بی ثبات، معامله‌گران باید یاد بگیرند که با تغییرات لازم و موقعیت‌های غیرمنتظره، سازگار شوند.

نحوه مدیریت

اطمینان حاصل کنید که بر مهارت‌ها و سطح دانش خود در زمینه انجام معاملات مسلط هستید.
به این ترتیب می‌توانید در صورت بروز مشکل، به سرعت واکنش مناسبی نشان دهید و به این ترتیب حس آسیب‌پذیری خود را کاهش دهید.

با داستان‌های دیگر معامله‌گران، به ویژه آنهایی که توانسته‌اند مهارت های معاملاتی کافی را بدست آورند آشنا شوید.
با این کار می‌توانید بینشی در مورد اینکه دیگران چگونه می‌توانند موفق شوند و بر چالش‌های پیش بینی نشده غلبه می‌کنند، به دست آورید.

زمانی را برای نگرانی‌های خود در نظر بگیرید.
این روش به برخی از افراد برای بیرون آمدن از ناامیدی و استرس کمک می‌کند.
با تنظیم برنامه‌ای برای فکر کردن به نگرانی‌های خود، می‌توانید در کنترل افکار خود پیشرفت کنید.
گاهی اوقات نیز ممکن است در این روش به ایده‌های خلاقانه‌ای دست پیدا کنید.

چه مدت طول می‌کشد تا به یک سرمایه گذار خوب تبدیل شویم؟

زمان لازم برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق

پاسخ به پرسش چقدر زمان می‌برد تا یک سرمایه گذار (Investor) موفق باشیم، به عوامل متعددی بستگی دارد که بعضی از آنها به قابلیت افراد بستگی دارد و بعضی دیگر وابسته به شرایط بیرونی است. برای شروع، باید فرض کنیم که یک سرمایه گذار از هوش قابل قبولی برخوردار است و با در نظر گرفتن این نکته، می‌توانیم فرض کنیم که او می‌خواهد سرمایه گذار هوشمندی باشد که دارای پلتفرم‌های معاملاتی مختلف است تا از نوسانات بازار مصون بماند.

نظم و صبر دو عامل کلیدی و مهم هستند که یک سرمایه گذار خوب باید برای موفقیت بلندمدت آنها را کسب کرده و در اختیار داشته باشد. اکثر افراد در ابتدا تریدرهای بدی خواهند بود؛ زیرا روش بهتری برای انجام ترید نمی‌دانند و احتمالا دارایی‌ها را در بالاترین قیمت می‌خرند و در کف قیمت می‌فروشند و فقط در صورتی خرید می‌کنند که کندل‌های سبز رنگ را مشاهده کنند. هنگامی که تریدرها تازه وارد در حال یادگیری حفظ دارایی‌های خود هستند، مرتکب اشتباهاتی می‌شوند و این امر می‌تواند آنها را اسیر گرگ‌های بازار کند.

۹۰ درصد تریدرها در ۹۰ روز اول انجام معاملات، بخش بزرگی از دارایی‌های خود را از دست می‌دهند، در حالی که ۱۰ درصد دیگر باید خود را خوش شانس بدانند؛ زیرا معمولا شرایط این گونه رخ نمی‌دهد.

سوال اصلی اکثر تریدرها این است که چگونه می‌توانند به نقطه تحول برسند تا بتوانند رویکرد معاملاتی خود را تغییر دهند و تصمیمات خوب اتخاذ کنند یا از عرصه ارزهای دیجیتال خارج شوند و به کارهایی که قبل از ورود به این حوزه انجام می‌دادند برگردند.

ارتباط بین سرمایه گذار موفق و انطباق پذیری

سرمایه گذار ارز دیجیتال مدیریت ریسک احساسات بازار ترید معاملات

انطباق پذیری مورد بسیار مهمی است که تریدرهای موفق را از ناموفق جدا می‌کند و یک سرمایه گذار هوشمند، همواره از نکاتی که آموخته استفاده می‌کنند تا قدم بعدی را در مسیر موفقیت خود بردارد. تجربه‌های بد و ناگوار می‌توانند باعث شوند که یادگیری‌های بالقوه به واقعیت‌های تلخ تبدیل شوند و برای اکثر تریدرها این همان نقطه‌ای است که ذهنیت و نگرش آنها تغییر می‌کند و تصمیمات هوشمندانه ظهور پیدا می‌کنند.

نکته مهمی که قابل ذکر است، این است که برای رسیدن به این نقطه تحول نباید عجله کرد. افراد نباید به دنبال یافتن نقطه تحول باشند؛ زیرا این نقطه برای هر کس متفاوت است. در عوض، تریدرها باید به مسیر خود ادامه دهند و درسی‌هایی را یاد بگیرند که تمام سرمایه گذاران موفق در مسیر خود آموخته‌اند. از آنجایی که این درس‌ها برای هر کس متفاوت خواهد بود، پیش بینی نحوه آموختن آنها یا این که آموختن آنها چه مدت طول می‌کشد، غیرممکن است.

برای اکثر تریدرها این درس‌ها بسیار احساسی خواهد بود و پس از آموختن این درس‌های سخت، ممکن است تریدر مدتی از انجام معاملات کناره گیری کند؛ این امر باعث می‌شود که تریدرها ذهن خود را از افکار منفی خالی کنند و در حالی که موج احساسات، ثبات فکری و احساسی آنها را تحت تاثیر قرار داده است، تصمیمات مهم نگیرند. احساس بد داشتن در خصوص ضررها بسیار مهم است؛ زیرا این احساس باعث ایجاد تغییرات مورد نیاز برای رسیدن به موفقیت می‌شوند.

مطالعه کتاب‌های مناسب، شما را به یک سرمایه گذار خوب تبدیل می‌کند

رسیدن به نقطه تحول ۶۰ درصد مسیری است که تریدرها برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق باید طی کنند. پس از رسیدن به این نقطه، این سرمایه گذار هوشمند با مطالعه کتاب‌ها و مطالب افراد موفق، زمانی را به آموزش خود اختصاص می‌دهند.

این آموزش بدان معنا نیست که فقط به مشاهده ویدئوهای یوتیوب بپردازیم؛ بلکه اقدامی واقعی برای آموزش است. مطالعه کتاب‌ها، مشاهده ویدئوهای آموزشی، یادداشت‌برداری و شرکت در چند سمینار می‌تواند بهترین روش برای بسیاری از تریدرها باشد.

هنگامی که صحبت از سرمایه گذاری می‌شود، شناخت مدیریت ریسک بسیار نکته مهمی است. روش‌های مدیریت ریسک را می‌توان در کتاب‌هایی نظیر اصول مدیریت ریسک نوشته مایکل کروهی، دن گالای و رابرت مارک مطالعه کرد. اگرچه این کتاب‌ها مخصوص ارزهای دیجیتال نیستند، اما می‌توانند روش‌های تاثیر در ثبات فکری معامله بنیادین مدیریت ریسک را به شما بیاموزند. سرمایه گذاران هوشمند با مطالعه کتاب‌ها متوجه خواهند شد که چگونه این روش‌ها را به کار بگیرند و به مدیران ریسک خوبی تبدیل شوند و چگونه از دام‌های بسیار زیادی که در دنیای سرمایه گذاری وجود دارد اجتناب کنند.

پس از آن که مقداری تجربه در این عرصه کسب کردید، کتاب بسیار خوبی که می‌توانید مطالعه کنید، جادوگران بازار اثر جک شواگر است که نسخه‌های رایگان آن نیز موجود است. با مطالعه این کتاب، دانش خوب و مهمی در خصوص معاملات کسب می‌کنید که سرمایه گذاران هوشمند از آن استفاده می‌کنند. فقط پس از آن که در زمینه معاملات مقداری تجربه کسب کردید، مطالعه این کتاب توصیه می‌شود؛ زیرا باید با مباحث آن آشنا باشید.

سرمایه گذاری

کسانی که به ویدئوهای آموزشی علاقه بیشتری دارند، سایت Option Strategies Insider ویدئوهای آموزشی رایگانی تدارک دیده، که به شما نشان می‌دهد چگونه با استفاده از نوسان موجود، سود کسب کنید. این ویدئوهای آموزشی از مثال‌های واقعی استفاده می‌کند تا کاربران بتوانند به آسانی با برنامه معاملاتی موفق آشنا شوند و آن را ساماندهی کنند. این سایت برای شروع بسیار مفید است.

بنابراین مصمم باشید و نگران نباشید که چه مدت طول می‌کشد تا به یک سرمایه گذار خوب تبدیل شوید. این مدت برای هر کس متفاوت است و تا زمانی که در اقدامات خود صادق، مصمم، صبور و منظم باشید، موفقیت را به دست خواهید آورد. فقط به یاد داشته باشید که هر کسی باید از جایی شروع کند و بسیاری از افراد قبل از آن که به موفقیت برسند، اشتباهات بسیار زیادی مرتکب می‌شوند.

کسانی که می‌خواهند سریع‌تر به موفقیت برسند و به یک سرمایه گذار خوب تبدیل شوند، استفاده از یک مربی معاملاتی بهترین روش است تا مطمئن شوند که در مواجهه با موانع، بهترین تصمیمات را می‌گیرند. تحلیل بازار و استراتژی‌های مخصوص معاملاتی، کلید دور ماندن از خطرات است و ادامه دادن آموزش و یادگیری به معنای ادامه کسب سود است.

راز ثبات موقت روبل

دنیای‌اقتصاد : پس از گذشت یک ماه و نیم از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، روبل روسیه پس از افت شدید، ارزش خود را بازیابی کرد و به سطح پیش از آغاز جنگ رسید. دولت روسیه با توجه به معادله اقتصادی «سه‌گانه غیرممکن»، پس از افزایش نرخ بهره و کنترل نرخ ارز، به دنبال مسدود کردن حساب سرمایه است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این اقدام به کاهش سطح رشد اقتصادی روسیه منجر می‌شود.

Untitled-1 copy

در حالی که حدود 40 روز از تهاجم روسیه به خاک اوکراین می‌‌‌گذرد، تبعات اقتصادی این جنگ در اقصی نقاط جهان نمایان‌‌‌تر می‌شود. پس از گذشت بیش از یک ماه از جنگ و پایان اقدامات فوری دولت‌‌‌های مختلف در واکنش به این جنگ، به نظر می‌رسد موج اول تحولات چشمگیر در وضعیت بازارها و تغییر قوانین سپری شده و با کاهش نااطمینانی‌‌‌ها می‎توان تحلیل‌‌‌های واقعی‌‌‌تری نسبت به شرایط موجود داشت. در حال حاضر با اقدامات فوری نظیر تزریق ارز در بازار و جلوگیری از خروج ارز، ثبات نسبی به روبل بازگشته است، اما انزوای روسیه از اقتصاد جهانی در بلندمدت می‌تواند پاشنه آشیل اقتصاد نفتی روسیه شود. به بیان دیگر، ثبات کوتاه‌مدت روبل می‌تواند به بحران بزرگ‌تر منجر شود.

مهم‌ترین نکته‌‌‌ای که در این زمینه می‌توان به آن به اشاره کرد، تلاش کرملین برای دستیابی به شرایطی است که در اقتصاد به عنوان «سه‌‌‌گانه ناممکن» شناخته می‌شود؛ این قانون بیان می‌کند که سیاستگذار از میان «کنترل نرخ ارز»، «سیاست پولی مستقل» و «جریان آزاد سرمایه»، ‌‌‌ تنها می‌تواند به دو هدف دست یابد و به ناچار یکی از این اهداف قربانی خواهد شد. بنابراین اگر دولت روسیه، کنترل نرخ ارز را به دست گرفته و سیاست پولی مستقلی را اعمال کرده است، به ناچار جریان آزاد سرمایه را محدود خواهد کرد. از نگاه کارشناسان، این محدودیت در کوتاه‌مدت باعث ثبات نسبی می‌شود، اما در بلندمدت بلای جان اقتصاد روسیه خواهد شد. در حال حاضر حدود 400 شرکت بزرگ بین‌المللی، خاک روسیه را ترک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که 15‌درصد از اقتصاد روسیه تا پایان سال تبخیر شود. در عین حال تحریم‌های غرب باعث شده تا بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در روسیه با مشکل مواجه شوند. این مشکل از عدم‌دسترسی به قطعات موردنیاز در خطوط تولید، کاهش مخارج شهروندان روس و خروج شرکت‌های بزرگ خارجی ناشی می‌شود و سایه رکودهای شدید بر اقتصاد روسیه سنگینی می‌کند.

تحریم‌ها و سقوط موقت روبل

با گذشت حدود 40 روز از آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین و وضع تحریم اقتصادی علیه روسیه، اثرات این تحولات بر اقتصاد جهان بیش از پیش در حال نمایان شدن است. از زمانی که دولت‌های غربی تحریم‌های بی‌سابقه‌‌‌ای را علیه مسکو اعمال کردند، اقتصاد روسیه شرایط نامطلوبی را تجربه می‌کند. بانک مرکزی روسیه از دسترسی به ذخایر خارجی خود بازمانده است و الیگارش‌‌‌های روس از سبک زندگی تجملاتی خود در اروپا و مدیترانه محروم شده‌اند. علاوه بر این برخی از بانک‌های روسیه از حضور در شبکه‌های مالی بین‌المللی منع شده‌‌‌اند. به نظر می‌رسد روسیه تحت‌‌‌تاثیر یک جنگ سرد مالی قرار گرفته است و در تقلای کنترل متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است. در این میان یکی از مهم‌ترین تاثیرات این جنگ اقتصادی، خروج سرمایه از روسیه است که به نظر می‌رسد به‌رغم اهمیت آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

سه‌گانه ناممکن

کرملین در پاسخ به کاهش شدید ارزش لیر و قطع دسترسی به شبکه مالی جهانی اقدامات مشخصی را در پیش گرفت. در نتیجه تلاش‌هایی نظیر کنترل جریان سرمایه و تزریق ارز، در حالی که نرخ برابری دلار به روبل به بیش از 130 رسیده بود، باگذشت بیش از 35 روز از آغاز جنگ، این نرخ برابری به سطح اولیه خود در ابتدای جنگ یعنی سطح 86 بازگشته است. با این حال کارشناسان معتقدند که این شرایط اقتصادی نمی‌تواند در بلندمدت پایدار باشد و دولت روسیه با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد. اگر بخواهیم به طور خلاصه دلایل این کاهش را توضیح دهیم، باید به مساله «سه‌‌‌گانه غیرممکن» بپردازیم. این مساله که در اقتصاد بین‌الملل با نام «سه‌‌‌گانه غیرممکن» شناخته می‌شود بیان می‌کند که سیاستگذار بین سه هدف«آزادی جریان سرمایه»، ‌‌‌ «کنترل نرخ ارز» و «سیاست پولی مستقل» تنها می‌تواند به دو مورد دست پیدا کند و در نهایت یکی از این اهداف از دسترس او خارج است.

اصولا دولت‌ها تلاش می‌کنند جریان سرمایه آزاد را برقرار کنند، ‌‌‌چرا که این مساله اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاری به داخل کشور جریان یابد و به سرمایه اجازه می‌دهد تا در جست‌وجوی فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور در خارج از کشور باشد. ثانیا دولت‌‌‌ها در تلاشند نرخ ارز را ثابت نگه دارند. یک ارز پرنوسان، برنامه‌‌‌ریزی برای آینده را برای شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و خانواده‌‌‌ها سخت می‌کند و عدم‌اطمینان مانع از سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی می‌شود. و در آخر سیاستگذاران تلاش می‌کنند تا در مواقع لزوم از سیاست پولی برای تثبیت اقتصاد استفاده کنند و کنترل این ابزار سیاستی را در اختیار داشته باشند. به عنوان مثال، زمانی که بانک‌های مرکزی در دوران رکود نرخ بهره را کاهش می‌دهند پول بیشتری به اقتصاد پمپاژ شده و مخارج و سرمایه‌گذاری را تحریک می‌کند. یا زمانی که قیمت‌ها به سرعت در حال افزایش هستند، بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ بهره را افزایش دهند تا با انقباض پولی، تورم را مهار کنند. اما دستیابی به هر سه این اهداف غیر‌ممکن است. بسیاری از کشورها کنترل سیاست پولی را در دستور کار خود قرار می‌دهند. این مساله را می‌توان در افزایش نرخ بهره سیاستی در روسیه مشاهده کرد؛ بانک مرکزی روسیه در واکنش به تلاطم‌‌‌های اقتصادی این کشور، نرخ بهره را از 5/ 9‌درصد به 20‌درصد افزایش داد. از آنجا که روسیه نرخ‌های بهره را برای کنترل تورم افزایش داده است، این به آن معناست که کرملین اکنون تاثیر در ثبات فکری معامله تنها می‌تواند یکی از دو هدف باقی مانده را دنبال کند: ثبات نرخ ارز یا جریان آزاد سرمایه. اما تحریم‌ بانک‌های روسیه مانع از دسترسی این بانک‌ها به ذخایر ارزی خود شده است. در نتیجه این اقدام، شهروندان روس تلاش می‌کردند دارایی‌‌‌های نقد خود را به دلار و یورو تبدیل کنند و ارزش روبل کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرد. در چنین شرایطی کرملین باید کنترل‌‌‌ شدید سرمایه را اعمال کند تا به هدف خود یعنی ثبات نرخ ارز دست یابد.

دیوار آهنین در راه حساب سرمایه

دولت روسیه با انتخاب کنترل سیاست پولی و ثبات نرخ ارز، چاره‌‌‌ای جز قربانی کردن جریان سرمایه در سراسر مرزهای خود ندارد. در شرایط کنونی، اگر اجازه داده شود دلار، یورو و روبل تاثیر در ثبات فکری معامله آزادانه در مرزهای روسیه در حال حرکت باشند، این امر عرضه پول روسیه و موقعیت متزلزل روبل را بر هم خواهد زد. بنابراین روسیه به کنترل سرمایه روی آورده تا جریان سرمایه خود را از جهان خارج جدا کند.

روسیه برای محدود کردن جریان سرمایه به خارج از روسیه و حتی محدود کردن جریان ارز در داخل کشور، تلاش‌های زیادی انجام داده است. برای مثال در 28 فوریه، در راستای تقویت نرخ ارز، وزارت امور خارجه به صادرکنندگان روسی دستور داد 80‌درصد ارز خارجی خود را بفروشند و به جای آن روبل خریداری کنند. این بدان معناست که یک فولادساز روسی که با فروش فولاد به یک شرکت در فرانسه 100 میلیون یورو درآمد دارد، باید 80 میلیون یورو را بدون توجه به نرخ ارز به روبل تبدیل کند. همچنین این کشور سرمایه‌گذاران خارجی را از خروج نقدینگی ‌میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در روسیه منع کرد، از اینکه شرکت‌ها به سهامداران خارج از کشور سود سهام بپردازند جلوگیری و پرداخت بدهی‌های روبلی به سرمایه‌گذاران خارجی را محدود کرد. در نهایت دولت برداشت بیش از 10‌هزار دلار از حساب‌‌‌های دلاری را محدود کرد. در نتیجه این اقدامات، روبل توانسته خود را به سطح قبل از آغاز جنگ بازگرداند. با این حال این اقدامات بی‌‌‌هزینه نیست و این محدودیت‌ها باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران برای سال‌های پیش‌‌‌رو تمایلی به ورود به اقتصاد روسیه نداشته باشند.

عواقب اقتصادی تحریم‌ها چه خواهد بود؟

بازگشت مجدد قیمت ارز به سطح پیش از آغاز جنگ نشان می‌دهد که مسکو توانسته از فروپاشی سیستم مالی کشور جلوگیری کند اما این کار به قیمت انزوای بیشتر روسیه از امور مالی جهانی و تشدید تضعیف اقتصاد این کشور انجام شده است. در واقع این تلاشی سیاسی است تا نرخ ارز را کنترل کند اما این کار به بهای حذف روبل از معاملات جهانی و محدود کردن آن به مرزهای روسیه صورت گرفته است. از سوی دیگر قطع همکاری شرکت‌های خارجی با اقتصاد روسیه باعث شده تا بسیاری از شرکت‌های روس که در تولیدات خود به کالاهای وارداتی نیاز دارند با تهدید جدی مواجه شوند و ادامه فعالیتشان در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار بگیرد. از سوی دیگر وضعیت خاص پیش آمده باعث شده تا مخارج خصوصی کاهش یابد و افراد در واکنش به نااطمینانی‌‌‌های ایجاد شده پول بیشتری را نزد خود نگه دارند. همین موضع باعث تضعیف تقاضا در اقتصاد روسیه شده و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک‌ومتوسط، علی‌‌‌الخصوص مشاغل خدماتی با خطر تعطیلی مواجه شوند.

اقدامات حمایتی اعمال شده توسط دولت روسیه عملاً نوعی پل موقت برای روبل است. اگر روسیه بتواند در مورد اوکراین به راه‌حلی دست یابد که شامل خروج تحریم‌ها و برقراری مجدد روابط تجاری با غرب باشد، در آن صورت ممکن است پس از لغو این اقدامات، روبل ارزش فعلی خود را حفظ کند. در غیر این صورت روبل ممکن است سقوط کند، اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد، تورم را بالا ببرد و دردسرهای بسیار زیادی برای مردم روسیه ایجاد کند. آینده اقتصادی روسیه تاریک به نظر می‌رسد؛ اقتصاددانان کاهش 15‌درصدی تولید ناخالص داخلی در سال‌جاری را پیش‌بینی می‌کنند. هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا درد تحریم‌ها، پوتین را مجبور به عقب‌‌‌نشینی می‌کند یا خیر، اما در مورد پیامدهای اقتصادی بلندمدت جنگ مالی که علیه روسیه برای تهاجم روسیه به اوکراین به راه انداخته شده است، تردیدی وجود ندارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.