محاسبه Momentum


جهت آموزش نمودارهای قیمت در بازارهای مالی، مقاله مربوطه را مطالعه کنید.

angular momentum

[ترجمه ترگمان] سیستم حاصل می تواند تکانه زاویه ای زیادی با یک جهت بسیار خوب داشته باشد
[ترجمه گوگل] سیستم نتیجه می تواند یک حرکت بزرگ زاویه ای با یک جهت بسیار مشخص را داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] در بخش ۱ اصول حفاظت از تکانه زاویه ای مشخص شد
[ترجمه گوگل] در بخش 1، اصل حفاظت از حرکت زاویه مشخص شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. How did the planets pick up the necessary angular momentum, and why do the planets have different chemical compositions?

[ترجمه ترگمان] سیارات تکانه زاویه ای لازم را انتخاب کردند و چرا سیارات ترکیب بندی های مختلف شیمیایی متفاوتی دارند؟
[ترجمه گوگل] سیارات چگونه سیاره زاویه لازم را برداشتند و چرا سیارات ترکیب شیمیایی متفاوت دارند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] هرچه سرعت زاویه ای جی ستاره بزرگ تر باشد، شعاع افق کوچک تر می شود
[ترجمه گوگل] بزرگتر جرم زاویه J ستاره، کوچکتر شعاع افق می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Angular momentum is the momentum associated with rotational motion. Search engines are by no means infallible.

[ترجمه ترگمان] تکانه زاویه ای حرکتی است که با حرکت چرخشی همراه است موتورهای جستجو به هیچ وجه infallible نیستند
[ترجمه گوگل] حرکت نزولی حرکتی است که با حرکت چرخشی همراه است موتورهای جستجو به هیچ وجه نامعقول نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Due to total angular momentum conservation about the system centre of mass, a torque-free spacecraft system with space manipulators becomes the nonholonomic control system.

[ترجمه ترگمان] با توجه به حفاظت تکانه زاویه ای کلی در مورد مرکز سیستم، یک سیستم سفینه فضایی آزاد با ربات فضایی سیستم کنترل nonholonomic می شود
[ترجمه گوگل] با توجه به حفظ کل حرکت زاویه ای در مورد سیستم مرکز جرم، یک سیستم فضاپیما بدون گشتاور با کنترل کننده های فضایی، سیستم کنترل غیرخانوادگی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Then the formula for the scalar product of angular momentum operators is used to deduce the Schrodinger equation for one particle in spherical coordinate.

[ترجمه ترگمان] سپس فرمول برای حاصلضرب عددی عملگر تکانه زاویه ای برای استنباط معادله Schrodinger برای یک ذره در مختصات کروی استفاده می شود
[ترجمه گوگل] سپس فرمول محصول اسکالر اپراتورهای حرکت زاویه ای برای محاسبه معادله اشرویدنین برای یک ذره در مختصات کروی استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. That flip transfers angular momentum to the domain wall, pushing it along in the direction of the current.

[ترجمه ترگمان] آن تلنگر تکانه زاویه ای را به دیواره دامنه انتقال می دهد و آن را به سمت جریان هل می دهد
[ترجمه گوگل] این تلنگر انتقال حرکت زاویه ای به دیوار حوزه است، آن را به جلو در جهت جریان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] تکانه زاویه ای: مقدار مرتبط با این که چگونه یک شی حول یک نقطه مرجع حرکت می کند
[ترجمه گوگل] Momentum زاویه ای: مقداری است که در ارتباط با چگونگی جابجایی یک نقطه مرجع می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] تکانه زاویه ای برپایه the فضا است
[ترجمه گوگل] حفاظت از حرکت نزولی بر اساس ایزوتراپی فضا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Due to the total angular momentum conservation to the system centre of mass, the free-drifting spacecraft system becomes a nonholonomic one without considering the external forces moment acting on it.

[ترجمه ترگمان] با توجه به اندازه کلی تکانه زاویه ای به مرکز سیستم، سیستم سفینه فضایی آزاد بدون در نظر گرفتن گشتاور نیروهای خارجی که بر روی آن عمل می کند، تبدیل به یک سیستم nonholonomic می شود
[ترجمه گوگل] با توجه به حفاظت کامل حرکت زاویه ای به مرکز جرم سیستم، سیستم فضاپیمای آزاد رانده می شود بدون لحظه ای بدون توجه به لحظه های نیروی خارجی که روی آن تاثیر می گذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. With this angular momentum, according to the three laws of planetary motion proposed by Kepler, a certain amount of angular محاسبه Momentum momentum will create a certain path of movement.

[ترجمه ترگمان] با این حرکت زاویه ای، مطابق با سه قانون حرکت سیاره ای پیشنهاد شده توسط کپلر، مقدار معینی از تکانه زاویه ای یک مسیر مشخص را ایجاد می کند
[ترجمه گوگل] با استفاده از این حرکت زاویه ای، طبق قوانین حرکت سیاره ای که توسط کپلر پیشنهاد شده است، یک مقدار مشخصی از حرکت زاویه ای، مسیر خاصی از حرکت را ایجاد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Use of mathematical tools unifies counter point angular momentum and countershaft angular momentum.

[ترجمه ترگمان] استفاده از ابزارهای ریاضی، تکانه زاویه ای نقطه مقابل و تکانه زاویه ای countershaft را تشکیل می دهد
[ترجمه گوگل] استفاده از ابزارهای ریاضی یکپارچه حرکت نقطه زاویه ای نقطه مقابل و حرکت زاویه شمارنده شمارنده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Note that in light with orbital angular momentum, the direction of polarization (denoted by the direction of the arrow) does not change across the cross section.

[ترجمه ترگمان] توجه داشته باشید که در نور حرکت زاویه ای مداری، جهت قطبش (که با جهت فلش نشان داده می شود)در سطح مقطع تغییر نمی کند
[ترجمه گوگل] توجه داشته باشید که در نور با حرکت زاویه ای مدار، جهت قطبی شدن (نشان داده شده با جهت پیکان) در سطح مقطع تغییر نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] هر جسم چرخان، تکانه زاویه ای در مرکز جرم دارد
[ترجمه گوگل] هر جفت چرخشی دارای حرکتی زاویه ای در حدود مرکز جرم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[شیمی] اندازه حرکت زاویه ای، گشتاور اندازه حرکت
[عمران و معماری] ممنتم دورانی - ممنتم زاویه ای
[برق و الکترونیک] تکانه ی زاویه ای سرعت زاویه ای جسم ضرب در گشتاور ماند آن .
[ریاضیات] اندازه ی حرکت زاویه ای، گشتاور جنبشی، گشتاور زاویه ای، گشتاور گوشه ای

محاسبه احتمال‌های گذار ابرشاره گاز فرمی با تکانه زاویه‌ای مداری l=1 در دماهای پایین

گازهای اتم‌های فرمیونی فراسرد مانند 6 Li ، می‌توانند به حالت ابرشارگی بروند. کمیت‌های ترابری این شاره‌ها وابستگی مستقیمی به احتمال‌های گذار دارند. در این‌جا با به دست آوردن احتمال گذار فرآیندهای ممکن در ابرشاره موج ـ p نشان داده می‌شود که در دماهای پایین فقط فرآیندهای دوتایی غالب هستند.

کلیدواژه‌ها

  • ابرشاره گاز فرمی
  • تکانه زاویه‌ای مداری
  • فرآیندهای دوتایی

عنوان مقاله [English]

Calculation of the transition probabilities of superfluid Fermi gas with orbital angular momentum l=1 at low temperatures

نویسندگان [English]

  • S Nasirimoghadam 1
  • MA Shahzamanian 1
  • R Aliabadi 2

چکیده [English]

The ultracold atoms fermion gas such as 6Li undergo superfluidity state. The transport quantities of these fluids have a direct dependence on the transition probabilities. Here, by obtaining possible processes in p -wave superfluid, we have shown that only binary processes are dominate at low temperatures.

کندل های مومنتوم چیست؟

کندل های مومنتوم چیست؟

مومنتوم (momentum) نشان دهنده سرعت تغییرات قیمت پایانی یک سهم نسبت به گذشته می باشد. برای مثال در صورتی که سر نمودار با شیب بسیاری رو به بالا حرکت کند، بیانگر این نکته است که در حال حاضر قیمت پایانی در روزهای اخیر نسبت به گذشته با سرعت بیشتری رو به افزایش می باشد که این می تواند یک سیگنال ورود باشد. برعکس این قضیه نیز یعنی در صورتی که با شیب زیادی رو به پایین باشد، بیانگر این نکته می باشد که قیمت پایانی روند رو به کاهشی را نسبت به محاسبه Momentum میانگین قبلی تجربه می کند که این یک سیگنال خروج می باشد. به طور کلی می توان گفت که مومنتوم نشان دهنده شتاب و قدرت یک روند می باشد. هر زمان که مومنتوم کاهش یابد، نشان دهنده رنج شدن قیمت و یا تغییر روند می باشد. در این مقاله قصد داریم به بررسی کندل مومنتوم بپردازیم.

مومنتوم چیست؟

کندل مومنتوم چیست؟

اندیکاتور مومنتوم از جمله اندیکاتورهای پیشتاز می باشد که به دنبال شناسایی سرعت حرکت قیمت است. فرمول محاسبه مومنتوم عبارت است از:

M=CP- CPn یا 100*(CP/CPn)=M

CPn: قیمت پایانی در طول n دوره زمانی

اندیکاتور مومنتوم انواع مختلفی دارد که شامل اندیکاتور RSI و اندیکاتور ADX می باشد. از جمله مزایای این اندیکاتور نیز می توان به ارزیابی سرعت حرکتی سهم، بررسی میزان کاهش یا افزایش حجم معاملاتی و تعیین نقاط کلیدی مانند اشباع فروش و اشباع خرید اشاره کرد.

با بررسی چارت می توان به قدرت یک روند پی برد. اگر یک روند صعودی یا نزولی قدرتمندی وجود داشته باشد، می توان گفت که دارای قیمت مومنتوم یا قدرت خوبی می باشد. همچنین می توان برای مشاهده شتاب و قدرت روند، از میانگین های متحرک استفاده کرد. برای مثال با قرار دادن MA 50 روی چارت و در تایم فریم یک ساعته، می توان مشاهده کرد که هر چقدر قیمت مومنتوم بیشتری پیدا می کند، باعث افزایش فاصله کندل ها با میانگین متحرک می شود. در تصویر پایین می توان تغییر روند صعودی به نزولی و همچنین افزایش مومنتوم در روند نزولی را مشاهده کرد.

تغییر روند صعودی به نزولی

۳ مثال برای حالت های مختلف کندل مومنتوم

در تصویر سمت چپ، حرکت روند با شتاب قوی به سمت بالا بوده است تا جایی که مومنتوم آن در انتها کاهش پیدا کرده است.

در تصویر وسط نیز قیمت به صورت خنثی و فاقد مومنتوم می باشد. همان طور که مشاهده می شود، قیمت بدون این که جهت مشخصی داشته باشد، فقط بالا و پایین می شود.

تصویر سمت راست نیز نشان دهنده بازاری می باشد که قیمت آن از حرکت صعودی قوی، تبدیل به حرکت نزولی قوی شده است.

حالت های مختلف کندل مومنتوم

مومنتوم در فارکس و درک کندل مومنتوم

در رابطه با درک کندل مومنتوم می توان به موارد متعددی اشاره کرد که در ادامه این بحث را همراه با تصاویر جهت درک آسان تر آن ارائه خواهیم کرد. طبق تصویر ابتدا یک روند صعودی قوی وجود دارد که قیمت آن نزدیک به نوار بالایی اندیکاتور بولینگر بند (bollinger-band) می باشد که این یک مرحله با شتاب و مومنتوم رو به بالا می باشد.

در نهایت قیمت بعد از اولین موج روند، در یک موج اصلاح وارد می شود. در طول روند این یک رفتار عادی تلقی می شود و معمولا حرکت قیمت در آن مراحل، مانند موج می باشد.

همان طور که مشاهده می شود، در بالاترین نقطه روند، در حال معکوس شدن می باشد. در این قسمت می توان دنباله ای قوی از ۳ کندل خرسی یا نزولی مشاهده کرد. که این برای اولین بار در مدت زمان طولانی بود که قیمت یک حرکت نزولی قوی را نشان می داد. بنابراین می توان گفت این سیگنال مهم است که نشان می دهد چیزی در حال تغییر کردن می باشد. زمانی حرکت به طور کامل تغییر می کند که قیمت پس از شکستن پایین ترین Low قبلی به پایین ترین سطح خود می رسد.

درک کندل مومنتوم در نمودار

کندل مومنتوم در تحلیل تکنیکال

همان طور که گفته شد برای درک عمیق از نمودارهای قیمت، فقط کافی است تعداد کندل های مومنتوم صعودی در برابر نزولی و همچنین قدرت آنها را مقایسه کرد. در واقع این همان چیزی است که اندیکاتورهایی مانند Stochastic و RSI آن را انجام می دهند.

در تصویر پایین می توان یک تغییر روند صعودی به نزولی را مشاهده کرد که این اتفاق در آن پس از کاهش مومنتوم رخ داده و برای ورود به معامله فروش، موقعیت مناسبی را ایجاد کرده است.

جهت آموزش نمودارهای قیمت در بازارهای مالی، مقاله مربوطه را مطالعه کنید.

همچنین می توان مشاهده کرد که روند صعودی با قدرت در حال حرکت می باشد، تا این که پس از رسیدن به ناحیه آبی رنگ سطح مقاومتی، دیگر شتاب حرکتی خود را ندارد و کندل های نزولی قدرتمندی پس از آن شکل گرفته است. همچنین آخرین Low هم شکسته است. همه این موارد یک موقعیت فروش مناسب را نشان می دهند.

کندل های مومنتوم در تحلیل تکنیکال

تصویر پایین نشان دهنده چارت USDCAD در تایم فریم ۴ ساعته می باشد. در این شکل قیمت در یک روند صعودی قرار داشته که مومنتوم در انتهای آن کاهش پیدا کرده است و همچنین کندل های قیمتی رو به کوچک شدن می باشند. در این جا ممکن است سه حالت مختلف رخ دهد:

روند در حال این است که قدرت خود را از دست بدهد و احتمال دارد که رنج شود.

روند معکوس گردد و تبدیل به روند نزولی شود.

روند فقط در حالت استراحت می باشد و پس از آن حرکت صعودی خود را ادامه می دهد.

یکی از اشتباهات اکثر افراد این است که در معاملات خود منتظر سیگنال حرکت نهایی نمی باشند. برای مثال در صورتی که فردی دنبال فروش USD/CAD می باشد، باید منتظر باشد تا یک روند نزولی با شتاب بالا و شکست آخرین Low را مشاهده کند که تایید می کند قیمت در حال تغییر روند می باشد.

چارت USDCAD در تایم فریم ۴ ساعته

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم محاسبه Momentum می تواند به کاربران سیگنال هایی در رابطه با خرید و فروش ارائه کند. این سیگنال ها از طریق شکسته شدن خط روند، موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰ و واگرایی در اندیکاتور به دست می آیند.

سخن پایانی

همان طور که مشاهده شد، یکی از روش های عالی برای مشاهده نمودارها، تحلیل پرایس اکشن به همراه کندل مومنتوم می باشد. همه تریدرها صرف نظر از سبک معامله گری خود، باید از آن استفاده کنند.

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی دیگر از پرطرفدارترین اندیکاتورها در کنار اندیکاتور مکدی، شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد که تحلیلگران زیادی از استفاده می‌کنند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است که از خانواده نوسانگرها می‌باشد و مانند اندیکاتور مکدی از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است و در آن، دوره محاسبه به صورت متغیر است که در حالت پیش‌فرض و استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد. این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت آن می‌باشد که برخی منابع آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند ولی با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم.

گرایش بازار (Momentum) چیست؟

مومنتوم یا گرایش یکی از مفاهیم فیزیک است که قدرت و شتاب یک جسم در حال حرکت را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. در واقع مومنتوم بیان می‌کند که یک جسم در حال حرکت توانایی دارد تا در همان جهت به مسیر خود ادامه دهد تا زمانی که یک جسم خارجی مانع از حرکت آن شود و یا مسیر آن را تغییر دهد.

مومنتوم = جرم X سرعت

در تصویر فوق شاهد یک مثال بسیار خوب از مفهوم مومنتوم هستیم؛ توپ‌های ساچمه‌ای به یک دیگر نیروی حرکتی وارد می‌کنند و این مومنتوم تا زمانی که یک نیروی خارجی مانع از ادامه حرکت آنها نشود و یا انرژی آنها تخلیه نشود، به حرکت خود ادامه می‌دهند.

حال همین مثال را در مورد RSI و بازار سرمایه بیان می‌کنیم؛ قیمتها همواره به سمتی مشخص حرکت می‌کنند و از روند خود پیروی می‌کنند تا زمانی که یک نیروی خارجی جهت حرکت را تغییر دهد. این موضوع به اصل روندها در تحلیل تکنیکال نیز مرتبط می‌باشد و بیان می‌کند که روندهای گذشته ممکن است تا دوره مشخصی از آینده نیز ادامه داشته باشند.

شاخص قدرت نسبی با بررسی دوره زمانی مشخص که به صورت استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد، قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و آن را در یک نمودار با سه بازه مختلف نشان می‌دهد. همان طور که بیان شد RSI یک نوسانگر است و این نوسانگر بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
همچنین در این بین، سطوح بسیار مهمی تعریف شده است که سطح ۰ تا ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش و سطح ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید نام‌گذاری می‌شود.

مثال RSI

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

در توضیحات فوق اشاره کردیم که قدرت و شتاب در یک جهت خاص با ورود یک نیروی خارجی و یا با تخلیه انرژی تغییر جهت خواهد داد. در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم.

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

در تصویر فوق شاهد قدرت RSI هستیم که دو بار در ناحیه اشباع خرید و یک‌بار در ناحیه اشباع فروش توانسته است حرکت بزرگ بعدی را حدس بزند. نکته قابل توجه این است که RSI در خانواده نوسانگرها می‌باشد و از حیث سیگنال زمانی جزو اندیکاتورهای تاخیری به حساب ‌می‌آید؛ لذا بهتر است به حرکت نمودار قیمت وزن بیشتری نسبت به RSI داده شود و صرفا از این شاخص در قالب یک نمودار کمکی استفاده گردد.

چگونه از RSI سیگنال صحیحی دریافت کنیم؟

با اندیکاتور RSI آشنا شدیم و سطوح آن را بررسی کردیم. در مورد دو سطح بسیار مهم توضیحاتی ارائه دادیم که دقیقا مبنای سیگنال RSI محسوب می‌شوند و نقش مهمی در این اندیکاتور ایفا ‌می‌کنند.

سیگنال خرید: گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.
بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف محاسبه Momentum خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

اندیکاتور-سیگنال-خرید-RSI

سیگنال فروش: افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

سیگنال فروش RSI

واگرایی در RSI

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می‌باشد و در صورتی که در کنار مکدی بر روی ضعف در روند اتفاق نظر داشته باشند به احتمال بسیار زیادی باید شاهد برگشت قیمت باشیم. واگرایی زمانی در RSI رخ می‌دهد که شاهد ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI باشیم که در این حالت شاهد ضعفی در روند هستیم که ممکن است جهت حرکت قیمت را کاملا تغییر دهد.

واگرایی در RSI

خط روند بر روی نمودار RSI

یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می‌باشد که در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند.

مومنتوم Momentum چیست ؟

مومنتوم بازار به قابلیت یک بازار خاص برای حفظ روند صعودی یا نزولی قیمت در یک بازه زمانی خاص گفته می‌شود. در واقع مومنتوم محاسبه Momentum بازار همان چیزی است که یک روند در بازار تشکیل می‌دهد. از آنجایی که مومنتوم بازار حاصل تغییر در قیمت یک دارایی است، می‌تواند منعکس کننده جو بازار هم باشد.

به همین دلیل می‌توان از مومنتوم در تحلیل تکنیکال استفاده کرد و به تریدرها کمک می‌کند فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. این فرصت‌ها می‌توانند در یک روند خرسی یا گاوی (زمانی که مومنتوم بازار قوی تر می‌شود) یا طی چند نقطه (زمانی که مومنتوم بازار ضعیف تر می‌شود) شکل بگیرند.

اما مومنتوم تنها به تغییرات قیمت مرتبط نیست بلکه به حجم معاملات هم ارتباط دارد. این یعنی حجم بالای معاملات حاکی از قوی تر شدن روند بازار است و در نتیجه این مومنتوم قوی تر و مطمئن تر است.

فرمول کلی که برای محاسبه یا تعریف مومنتوم بازار استفاده می‌شود به این صورت است:

مومنتوم بازار = قیمت جاری - قیمت بسته شدن n روز اخیر

همانطور که اشاره شد، بسیاری از تریدرها و تحلیلگران نمودار از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای ارزیابی مومنتوم و تشخیص روندهای احتمالی بازار استفاده می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSIRSI استوکستیک، قیمت میانگین وزن دار حجم و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) از جمله این شاخص‌ها هستند.

یکسری شاخص خاص هم وجود دارند که برای ارزیابی مومنتوم بازار در بخش‌های خاصی از بازار طراحی شده اند. MSCI و FTSE Russell دو شرکتی هستند که شاخص‌های مومنتوم خاصی را معرفی کرده اند یعنی: شاخص مومنتوم MSCI USA و شاخص ضریب متمرکز بر مومنتوم Russell 1000.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.